BONFIX

Algemene voorwaarden

1. Definities

 • 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Offerte: Een schriftelijke (daaronder mede begrepen op elektronische wijze) aanbod van BONFIX;
Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten van Bonfix afneemt dan wel over te leveren producten en/of diensten met BONFIX onderhandelingen c.q. overleg aangaat;
BONFIX: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BONFIX B.V. statutair gevestigd te Zwolle (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 05054087);
Order: Iedere door Afnemer bij BONFIX geplaatste opdracht, ongeacht de vorm ervan;
Overeenkomst: De afspraken tussen BONFIX en Afnemer, al dan niet schriftelijk overeengekomen, alsmede de eventuele schriftelijke wijzigingen en/of aanvullingen op deze afspraken, op grond waarvan BONFIX aan Afnemer producten en/of diensten levert.
Voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden.

2. Toepasselijkheid

 • 2.1. Alle door of namens BONFIX gedane aanbiedingen, Offertes, gesloten en uitgevoerde Overeenkomsten, alle door of namens BONFIX uitgevoerde Orders, alsmede alle (rechts)handelingen die in het kader van het voornoemde worden verricht, worden beheerst door deze Voorwaarden en de Overeenkomst. Door het plaatsen van een Order, het aanvaarden van een Offerte of het sluiten van een Overeenkomst, gaat Afnemer zonder voorbehoud akkoord met deze Voorwaarden.

 • 2.2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze Voorwaarden, hoe dergelijke andere algemene voorwaarden ook mochten zijn genoemd en welke vorm dan ook mogen hebben, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Hieronder worden mede begrepen inkoopvoorwaarden en andere algemene voorwaarden van de Afnemer. Door aanvaarding van een door of namens BONFIX gedaan aanbod of gedane Offerte, door plaatsing van een Order, door het aangaan van een Overeenkomst met BONFIX, door het aanvaarden van een door of namens BONFIX gedane levering, of door het aanvaarden van door of namens BONFIX verrichte diensten, aanvaardt de Afnemer onvoorwaardelijk dat deze Voorwaarden van toepassing zijn en dat de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden als in dit artikel bedoeld, is uitgesloten, en doet de Afnemer voor zover relevant afstand van de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden.

 • 2.3. Afwijkende bedingen, aanvullingen, wijzigingen en andere nadere afspraken zijn enkel geldend indien zij schriftelijk tussen BONFIX en Afnemer zijn overeengekomen en zijn enkel van toepassing voor de Overeenkomst ter aanvulling en/of ter afwijking waarvan zij zijn overeengekomen.

 • 2.4. BONFIX en Afnemer, verklaren zich ermee akkoord, dat uitsluitend deze Voorwaarden ook op latere Offertes, Orders en Overeenkomsten tussen hen van toepassing zullen zijn.

 • 2.5. Handelstermen, gebruikt in aanbiedingen, Offertes, Orders, Overeenkomsten of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regelen voor de Uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Incoterms), zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

3. Offerte & totstandkoming Overeenkomst

 • 3.1. Elke door of namens BONFIX gedane Offerte of (andere) aanbieding, in welke vorm dan ook, is vrijblijvend en bindt BONFIX niet, tenzij partijen uitdrukkelijk anderszins schriftelijk zijn overeengekomen.

 • 3.2. Een Overeenkomst komt eerst tot stand – na plaatsing van een Order door Afnemer bij BONFIX, al dan niet naar aanleiding van een van BONFIX afkomstige Offerte – op de dag dat BONFIX de Order schriftelijk (al dan niet elektronisch/per e-mail) aan Afnemer bevestigt, dan wel op de dag dat de tussen partijen gesloten Overeenkomst door BONFIX wordt ondertekend.

 • 3.3. Mondelinge toezeggingen c.q. afspraken, afkomstig van BONFIX en/of van ondergeschikten van BONFIX, kunnen BONFIX enkel binden indien en voor zover zij vervolgens schriftelijk aan Afnemer zijn bevestigd.

 • 3.4. Indien mondeling (waaronder telefonisch) bij één van de medewerkers van BONFIX een Order geplaatst is, geldt de Order eerst dan als door BONFIX aanvaard en de Overeenkomst als tot stand gekomen, indien BONFIX Afnemer niet binnen een na te melden termijn heeft doen weten de Order niet, of niet zoals gedaan, te aanvaarden: (a) bij levering uit voorraad: binnen tien werkdagen na de mondelinge Order, (b) bij levering niet vallende onder (a) binnen zes (6) maanden na de Order en (c) uiterlijk bij aanvang van de uitvoering van de Order.

 • 3.5. Tenzij Afnemer per ommegaande doch uiterlijk binnen 2 werkdagen protest aantekent, wordt de Overeenkomst tussen partijen geacht juist en volledig te zijn weergegeven in de door of namens BONFIX verzonden bevestiging van de Order of Overeenkomst.

 • 3.6. BONFIX verkoopt en levert de door Afnemer bestelde producten met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anderszins tussen partijen is overeengekomen.

 • 3.7. Door BONFIX verstrekte technische adviezen, getallen, maten etc. zijn slechts bindend voor zover BONFIX deze schriftelijk heeft bevestigd aan Afnemer. Indien een schriftelijke bevestiging ontbreekt, is BONFIX niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan als gevolg van afwijkingen van de door Bonfix verstrekte informatie. BONFIX behoudt zich in ieder geval het recht voor zonder voorafgaande aankondiging technische specificaties aan te passen. Aan de technische specificaties van BONFIX – zoals bijvoorbeeld genoemd in haar assortimentsoverzicht, brochure, technische documentatie, of andere documentatie - kunnen geen rechten worden ontleend.

 • 3.8. Een eventuele wijziging en/of gedeeltelijke of algehele annulering van een Order, door of op verzoek van Afnemer, kan enkel plaatsvinden met de voorafgaande schriftelijke toestemming van BONFIX en op voorwaarde dat de reeds door BONFIX verrichte werkzaamheden geheel door Afnemer worden vergoed. In geval van wijziging en/of gedeeltelijke annulering op verzoek van Afnemer is BONFIX gerechtigd om de daaraan verbonden (extra) kosten aan Afnemer door te berekenen en de levertijd opnieuw vast te stellen.

 • 3.9. Een aanvaarding door Afnemer van een door of namens BONFIX gedane Offerte of (andere) aanbieding, of een bevestiging daarvan (in welke vorm dan ook), die afwijkt van deze eerdere Offerte of aanbieding van BONFIX, geldt als een verwerping van die eerdere Offerte of aanbieding en als een nieuwe aanbieding die BONFIX niet bindt. In afwijking van artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek geldt dit ook, indien de aanvaarding alleen op ondergeschikte punten van de aanbieding van BONFIX afwijkt.

 • 3.10. Onverminderd hetgeen is bepaald in de overige leden van dit artikel, is onverwijlde herroeping door BONFIX van de aanbieding of Offerte nog mogelijk, ook na ontvangst van de aanvaarding daarvan door de Afnemer. Door de herroeping komt er geen overeenkomst tot stand en is BONFIX gehouden al hetgeen BONFIX reeds heeft ontvangen van de Afnemer terug te betalen. BONFIX is bovendien te allen tijde bevoegd een Order of (het sluiten van een) Overeenkomst te weigeren.

4. Levering

 • 4.1. Behalve indien en voor zover schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen, hebben door of namens BONFIX bij de Offerte, (andere) aanbieding, bevestiging van de Order of Overeenkomst opgegeven leveringstermijnen niet de strekking fataal te zijn of een voor de voldoening bepaalde termijn. Alle door BONFIX genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het offreren of sluiten van de Overeenkomst bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

 • 4.2. De leveringstermijn vangt – tenzij door BONFIX (bijvoorbeeld in de bevestiging van de Order of Overeenkomst) anders aangegeven – aan op het hieronder genoemde en laatst ingaande (afhankelijk van de omstandigheden van toepassing zijnde) tijdstip:

 • De dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen (zie artikel 3.2 van deze Voorwaarden);
 • Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst nadere bescheiden, gegevens, vergunningen en/of andere documenten noodzakelijk zijn, de dag waarop BONFIX dergelijke documenten heeft ontvangen;
 • Indien partijen zijn overeengekomen dat voor het aanvangen van de werkzaamheden (een gedeelte van) een bedrag bij vooruitbetaling voldaan dient te worden, de dag waarop BONFIX dit bedrag ontvangt.

 • 4.3. Naast de op het moment van de bevestiging van de Order dan wel op het moment van ondertekening van de Overeenkomst bekende omstandigheden, is de levertijd mede gebaseerd op een tijdige levering van door BONFIX bij derde partijen bestelde materialen c.q. producten. In geval van vertraging welke is ontstaan door wijziging van de werkomstandigheden, dan wel niet-tijdige levering van bestelde materialen c.q. producten, waar BONFIX geen schuld aan heeft, wordt de leveringstermijn voor zover noodzakelijk dienovereenkomstig evenredig verlengd.

 • 4.4. Bij overschrijding van de leveringstermijn treedt verzuim niet zonder een voorafgaande ingebrekestelling in noch heeft Afnemer – behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van BONFIX – recht op schadevergoeding, dan wel ontbinding van de Overeenkomst.

 • 4.5. Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen, geschieden leveringen af-magazijn bedrijfsterrein BONFIX. Het moment van levering af-magazijn bedrijfsterrein BONFIX geldt als tijdstip van levering. 

 • 4.6. BONFIX is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke gedeelten afzonderlijk kunnen worden gefactureerd, en alsdan is de Afnemer verplicht op de afzonderlijke facturen te betalen overeenkomstig Artikel 10 van deze Voorwaarden.

 • 4.7. Afnemer is verplicht de geleverde producten terstond bij de feitelijke aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren. Indien de mogelijkheid tot het terstond controleren van de producten ontbreekt, dient Afnemer dit schriftelijk en per ommegaande doch uiterlijk binnen 2 werkdagen aan BONFIX te melden. Eventuele reclames c.q. klachten met betrekking tot de geleverde producten, dienen met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 van deze Voorwaarden aan BONFIX gemeld te worden.

5. Transport & Risico

 • 5.1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, gaat het risico ten aanzien van de door of namens Bonfix verkochte en/of aan Afnemer te leveren producten op Afnemer over op het moment dat de producten geleverd zijn (overeenkomstig artikel 4.5 Voorwaarden).

 • 5.2. Indien partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat BONFIX het transport van de producten zal verzorgen, dient Afnemer de verzendinstructies tenminste 5 werkdagen voor de overeengekomen leveringsdatum aan BONFIX te doen toekomen.

 • 5.3. Het transport van de producten geschiedt – tenzij partijen anderszins zijn overeengekomen – voor rekening en risico van Afnemer. Het transportrisico is tevens voor rekening van Afnemer indien BONFIX tegenover de vervoerder heeft verklaard dat alle tijdens het transport opgelopen schade voor rekening van BONFIX komt. BONFIX is niet gehouden om de opgelopen schade op derden dan wel derde partijen te verhalen. Indien gewenst draagt BONFIX haar rechten ten opzichte van de vervoerder aan Afnemer over.

 • 5.4. Indien Afnemer het transport zelf verzorgt, is hij verplicht de door hem gekochte producten terstond doch in ieder geval binnen 3 werkdagen af te (doen) halen nadat BONFIX Afnemer heeft meegedeeld dat de producten voor afhaling gereed staan. Indien Afnemer niet in staat is het product tijdig af te nemen, is BONFIX gerechtigd het betreffende product/de betreffende producten aan Afnemer te factureren, en is BONFIX tevens gerechtigd om het product/de producten naar eigen inzicht en geheel voor rekening en risico van Afnemer op te (doen) slaan en de kosten van de opslag daarvan aan Afnemer in rekening te brengen.

 • 5.5. In geval van niet-afname door Afnemer of het niet in acht nemen van de afhaaltermijn als genoemd in artikel 5.4 Voorwaarden door Afnemer, is BONFIX gerechtigd nakoming door Afnemer te vorderen, dan wel de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van BONFIX om in beide gevallen schadevergoeding en de kosten zoals genoemd in artikel 5.4 Voorwaarden te vorderen.

6. Klachten/Reclames

 • 6.1. Ingevolge artikel 4.7 van deze Voorwaarden, dient Afnemer de geleverde producten terstond bij de feitelijke aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren. Van eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde, dient Afnemer – op straffe van verval van rechten – binnen 8 dagen na de feitelijke levering schriftelijk melding te maken bij BONFIX.

 • 6.2. Indien schriftelijke indiening van een klacht binnen de in artikel 6.1 genoemde termijn niet mogelijk is, geldt een termijn van 8 dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn.

 • 6.3. Bij gebreke van een tijdige melding in de zin van voorgaande artikel 6.1 en 6.2, worden de producten geacht Afnemer in goede orde, compleet en zonder schade of beschadigingen te hebben bereikt en onvoorwaardelijk door Afnemer te zijn aanvaard en goedgekeurd. Afnemer kan na die termijn geen enkel recht meer doen gelden ten aanzien van enig tekort, gebrek, beschadiging etc. van de geleverde producten.

 • 6.4. Indien een klacht met betrekking tot het geleverde door BONFIX gegrond wordt bevonden, is BONFIX enkel gehouden het betreffende product te vervangen, als haar bedrijfseconomische belangen dit rechtvaardigen en voor zover vervanging of reparaties van BONFIX kan worden gevergd. Afnemer kan geen rechten doen gelden op een vergoeding van welke aard dan ook. Afnemer is enkel gerechtigd tot retourzending van het product over te gaan, nadat hij hiervoor schriftelijke toestemming van BONFIX heeft ontvangen. De retourzending geschiedt geheel voor rekening en risico van Afnemer.

 • 6.5. Het indienen van een klacht ontslaat Afnemer nimmer van zijn betalingsverplichtingen als genoemd in artikel 10 van deze Voorwaarden.

7. Garantie

 • 7.1. BONFIX wordt geacht volledig aan zijn verplichtingen te hebben voldaan, indien de geleverde producten voldoen aan de eisen van een normale handelskwaliteit. Zwaardere kwaliteitseisen zijn slechts geldend, indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

 • 7.2. Enkel in geval van met de bestemming van het geleverde product corresponderend gebruik, kan door Afnemer garantie worden ingeroepen. Onder met de bestemming corresponderend gebruik wordt in ieder geval verstaan: het gebruik conform de productinformatie die betrekking heeft op het door BONFIX geleverde product en uitsluitend overeenkomstig de door BONFIX of de door de producent ervan toegezegde eigenschappen.

 • 7.3. De garantie strekt zich niet uit tot en/of is niet geldend indien:

 • a Gebreken die zijn ontstaan als gevolg van het niet (strikt) in acht nemen van de  installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
 • b Gebreken die zijn ontstaan als gevolg van het blootstellen van de producten aan abnormale, niet-voorzienbare omstandigheden dan wel als gevolg van een anderszins onzorgvuldige en/of ondeskundige behandeling van de producten;
 • c Gebreken die voorvloeien uit het gebruikelijke slijtageproces dat het product ondergaat;
 • d Gebreken die zijn ontstaan of vermoedelijk zijn ontstaan als gevolg van spanningscorrosie;
 • e Gebreken die zijn ontstaan of vermoedelijk zijn ontstaan als gevolg van montage en/of installatie van het product door derden, waaronder begrepen de Afnemer zelf;
 • f Gebreken die zijn ontstaan als gevolg van de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
 • g Gebreken die zijn ontstaan als gevolg van het gebruik van producten, materialen, zaken, werken en/of constructies welke op uitdrukkelijk verzoek/instructie van Afnemer zijn aangewend of toegepast;
 • h Gebreken die zijn ontstaan als gevolg van het gebruik van van derden betrokken onderdelen;
 • i Afnemer jegens BONFIX in verzuim is;
 • j Afnemer BONFIX niet binnen 10 werkdagen na ontdekking van het gebrek in de gelegenheid heeft gesteld het gebrek te onderzoeken;
 • k Een jaar na de levering is verstreken. 

 • 7.4. BONFIX verleent geen garantie ter zake van de werking en/of de toepassingsmogelijkheden van producten welke door Afnemer aan derden zijn (door)geleverd dan wel van producten welke door Afnemer zijn bewerkt en vervolgens aan derden zijn (door)geleverd.

8. Aansprakelijkheid

 • 8.1. BONFIX zal slechts aansprakelijk zijn voor schade, rechtstreeks voortvloeiende uit voorzienbare en vermijdbare tekortkomingen, welke haar kunnen worden toegerekend, en direct verband houden met (de uitvoering van) de Overeenkomst.

 • 8.2. De aansprakelijkheid van BONFIX is in ieder geval beperkt tot de in artikel 7 van deze Voorwaarden omschreven garantieverplichting van BONFIX.

 • 8.3. Iedere (wettelijke) plicht tot schadevergoeding van BONFIX jegens Afnemer, uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot vergoeding van – uitsluitend – de directe schade (zoals bedoeld in artikel 8.7 hierna) en tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van BONFIX wordt uitgekeerd c.q. vergoed, vermeerderd met het (eventuele) eigen risico van BONFIX. Zo nodig verstrekt BONFIX op verzoek van Afnemer informatie tot welk bedrag zij verzekerd is.

 • 8.4. Indien en voor zover de aansprakelijkheidverzekeraar van BONFIX, om welke reden dan ook, niet tot uitkering c.q. vergoeding over mocht gaan, zoals bedoeld in artikel 8.3., alsdan is de eventuele (wettelijke) plicht tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, van BONFIX beperkt tot maximaal het voor de desbetreffende Overeenkomst door BONFIX gefactureerde bedrag (excl. BTW).

 • 8.5. Indien en voor zover om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar van BONFIX niet tot uitkering c.q. vergoeding overgaat, zoals bedoeld in artikel 8.3, dan wel een (of meerdere) beperking(en) in de aansprakelijkheid van BONFIX, zoals bedoeld in dit artikel, in strijd is (of zijn) met toepasselijke dwingendrechtelijke wetgeving of niet door de rechter wordt gehonoreerd (bijvoorbeeld wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid) en dit zou leiden tot aansprakelijkheid van BONFIX voor schade (indirecte schade daarbij eventueel inbegrepen) die meer dan € 1.000,-- (duizend Euro) bedraagt, dan is de aansprakelijkheid, althans de (wettelijke) plicht tot schadevergoeding van BONFIX beperkt tot ten hoogste het laatstgenoemde bedrag.

 • 8.6. De in artikel 8.3 tot en met 8.5 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien, maar uisluitend voor zover de schade (mede) het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van de zijde van BONFIX, te bewijzen door de Afnemer, tenzij uit de wettelijke bewijslastverdeling anders voortvloeit.

 • 8.7. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • a materiële schade aan de eigendommen van Afnemer;
 • b redelijke kosten, die Afnemer heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • c redelijke kosten, die Afnemer redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • d redelijke kosten, die Afnemer redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 1, sub c, BW.

 • 8.8. BONFIX kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor c.q. worden verplicht tot vergoeding van eventuele indirecte en/of incidentele schade, tenzij de toepasselijke dwingendrechtelijke wetgeving deze uitsluiting, althans een gehele uitsluiting, van (een deel van) deze schade niet toelaat. Onder indirecte en/of incidentele schade wordt onder andere (doch niet uitsluitend) verstaan: gevolgschade, omzet-en/of winstderving, gemiste besparingen, gedane investeringen, schade door bedrijfsstagnatie c.q. stilstand en/of kosten gemaakt ter voorkoming, vaststelling of beperking van indirecte en/of incidentele schade en/of de aansprakelijkheid daarvoor, kosten gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte van de indirecte/incidentele schade. Mocht BONFIX toch aansprakelijk zijn voor indirecte schade, dan geldt het bepaalde in 8.4 en/of 8.5 (inclusief directe schade).

 • 8.9. Aansprakelijkheid van BONFIX wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verplichting of van verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, ontstaat enkel indien Afnemer BONFIX onverwijld, dat wil zeggen uiterlijk binnen 8 dagen na levering dan wel nadat het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen zijn, schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Afnemer BONFIX een redelijke termijn gunt om alsnog aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst  te voldoen en deugdelijk na te komen en Bonfix ook na deze termijn niet in staat blijkt tot een deugdelijke nakoming.

 • 8.10. Iedere vordering tot schadevergoeding en/of nakoming tegen BONFIX of enig recht dat Afnemer jegens BONFIX geldend moet maken, vervalt of verjaart na het (enkele) verloop van één (1) jaar na de gebeurtenis waardoor de schade of het beroep op enig (ander) recht is veroorzaakt respectievelijk ontstaan, tenzij uit deze Voorwaarden volgt dat een andere (verval)termijn van toepassing is.

 • 8.11. Met betrekking tot producten welke door BONFIX van derden zijn betrokken, zullen de op die relatie betrekking hebbende (contracts- en/of garantie)bepalingen ook gelden jegens Afnemer, indien en voor zover BONFIX op dergelijke bepalingen een beroep wenst te doen. In het geval Afnemer een derde of derden rechtstreeks wenst aan te spreken, vrijwaart Afnemer BONFIX tegen elke aanspraak van de derde(n) in verband met de aansprakelijkstelling alsmede alle daarmee verbandhoudende kosten voor BONFIX.

9. Overmacht

 • 9.1. In geval BONFIX niet in staat is om aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen als gevolg van een situatie van overmacht, worden de verplichtingen van BONFIX opgeschort zolang de overmachtsituatie voortduurt.

 • 9.2. Indien de overmachtsituatie langer dan 3 maanden voortduurt, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de andere partij.

 • 9.3. Van een overmachtsituatie is sprake indien de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van een oorzaak of gebeurtenis die BONFIX redelijkerwijs niet kan voorkomen of welke geheel of ten dele buiten de invloedsfeer van BONFIX ligt. Voorbeelden van overmachtsituaties zijn: stakingen en bedrijfsbezettingen, vertraagde of uitblijvende levering van toeleveranciers, transportstoringen, overheidsmaatregelen, etc.

 • 9.4. In geval van overmacht maakt Afnemer geen aanspraak op schadevergoeding in welke vorm of van welke aard dan ook.

10. Betaling/prijzen

 • 10.1. Elke prijsopgave is (geheel) vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

 • 10.2. De door BONFIX gehanteerde prijzen zijn – tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen – exclusief BTW en exclusief overige kosten zoals, maar niet beperkt tot, transportkosten, verpakkingskosten, etc.

 • 10.3. Wijzigingen van factoren die de kostprijs kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld de inkoopprijs (van bijvoorbeeld producten of grondstoffen), koersverschillen, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerrechten, transportkosten, verzekeringspremies etc., mogen door BONFIX aan Afnemer worden doorberekend. Afnemer is niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst als gevolg van dergelijke prijsverhogingen, mits deze redelijk en billijk zijn.

 • 10.4. Alle facturen zullen – tenzij ander schriftelijk overeengekomen - door Afnemer binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum netto worden voldaan, tenzij op de factuur of in de bevestiging van de Order specifieke (andere) betalingscondities zijn vermeld. Afnemer is ter zake van de facturen niet bevoegd tot verrekening, opschorting of schuldcompensatie.

 • 10.5. BONFIX is bevoegd, indien naar zijn redelijk oordeel de financiële toestand van Afnemer daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

 • 10.6. Afnemer zal enkel door het verstrijken van de betalingstermijn, dan wel indien (buiten)gerechtelijke surseance van betaling of het faillissement of schuldsaneringsregeling is aangevraagd dan wel uitgesproken ten aanzien van Afnemer, in verzuim geraken, zonder dat enige (verdere) sommatie of ingebrekestelling nodig is. Van het openstaande bedrag zal ook de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) verschuldigd zijn over de tijd dat de Afnemer met voldoening daarvan in verzuim is. Afnemer zal gehouden zijn tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle volledige daadwerkelijke kosten berekend voor rechtsbijstand en juridisch advies, zoals volledige deurwaarders-, procureurs- en advocaatkosten en eventueel kosten van andere derden, uitdrukkelijk in afwijking van het Liquidatietarief Rechtbanken en Gerechtshoven, welke verband houden met de inning van de vordering, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale openstaande bedrag, (excl. BTW) met een minimum van vijfhonderd EURO (€ 500,-).

 • 10.7. Iedere betaling door Afnemer wordt geacht de betaling van de oudste, nog openstaande factuur te zijn.

11. Eigendomsvoorbehoud

 • 11.1. Alle geleverde producten blijven eigendom van BONFIX tot aan het moment waarop Afnemer aan alle verplichtingen – voortvloeiend uit of samenhangend met 0vereenkomst(en) waaruit voor BONFIX een plicht tot levering voortvloeit – heeft voldaan. Tot aan dat moment is Afnemer verplicht de door BONFIX geleverde producten gescheiden van andere producten en duidelijk identificeerbaar als BONFIX’ eigendom te bewaren.

 • 11.2. Voordat de eigendom van de producten op Afnemer is overgegaan, is Afnemer niet gerechtigd de producten aan derden te verhuren, te vervreemden, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren. Afnemer kan de producten slechts verkopen, afleveren of verwerken, voor zover dit in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

12. Ontbinding

 • 12.1. In geval van verzuim (voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is) van Afnemer zal BONFIX gerechtigd zijn de Overeenkomst - zonder rechterlijke tussenkomst - op te zeggen c.q. te ontbinden, onverminderd het recht van BONFIX om (in plaats daarvan) nakoming en/of (in plaats daarvan of daarnaast) schadevergoeding te vorderen en/of overige (rechts)maatregelen te nemen.

 • 12.2. Aan Afnemer komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst toe indien BONFIX, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van een (substantiële) tekortkoming, (nog steeds) toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst. De redelijke termijn voor nakoming die door Afnemer wordt gesteld, dient rekening te houden met alle omstandigheden van het concrete geval.

 • 12.3. BONFIX kan de Overeenkomst voorts zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Afnemer, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Afnemer faillissement wordt aangevraagd c.q. uitgesproken, indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de onderneming van Afnemer wordt verkocht of er een verandering in het bestuur van Afnemer optreed. BONFIX zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 • 12.4. Bedragen die BONFIX voor de beëindiging c.q. ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

13. Intellectuele Eigendomsrechten

 • 13.1. Alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder in ieder geval begrepen auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en know how) en de daarbij behorende materialen zoals analyses, rapporten, ontwerpen, adviezen, schetsen, tekeningen, documentatie, gebruikershandleidingen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, van BONFIX zullen uitdrukkelijk bij BONFIX (of haar licentiegevers/leveranciers) blijven berusten. Dit geldt eveneens met betrekking tot een krachtens een Overeenkomst (van opdracht) voor Afnemer ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten.

 • 13.2. Het is de Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten van de product van BONFIX te verwijderen of te wijzigen. De Afnemer garandeert dat hij niets zal doen of nalaten dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van BONFIX, deze rechten ongeldig maken en/of het eigendom van deze intellectuele eigendomsrechten in gevaar brengt.

 • 13.3. Indien onverhoopt mocht blijken dat een door BONFIX aan de Afnemer verkocht Product in Nederland inbreuk maakt op enig recht van intellectuele eigendom van een derde, en de Afnemer te dier zake wordt aangesproken, is de Afnemer verplicht BONFIX daarvan terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. BONFIX zal alsdan naar eigen keuze ofwel alsnog het recht om dat product te gebruiken verschaffen, ofwel een vervangend product leveren dat geen inbreuk maakt, ofwel de Afnemer, nadat het product van hem is terugontvangen, de koopprijs restitueren onder aftrek van een redelijke vergoeding voor het periode dat de Afnemer het product ter beschikking heeft gehad. Ter zake van inbreuk op een recht van of intellectuele eigendom buiten Nederland zal de Afnemer tegen BONFIX geen enkele aanspraak kunnen doen gelden en geen enkele vordering hebben.

 • 13.4. BONFIX kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld c.q. gehouden ter zake van inbreuk op enig recht van intellectuele eigendom dan wel enig ander exclusief recht, welke het gevolg is van enige wijziging in of aan een door of namens BONFIX verkocht of geleverd product of van enig gebruik van zo’n product of enige toepassing van zo’n product, die anders is dan welke BONFIX heeft voorgeschreven, waarvan BONFIX uitging of zonder medeweten c.q. toestemming van BONFIX is verricht.

14. Toepasselijk recht/geschillen

 • 14.1. Op alle geschillen en op alle Overeenkomsten tussen BONFIX en Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

 • 14.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

 • 14.3. Alle geschillen tussen BONFIX en Afnemer zullen, indien in der minne niet tot een regeling kan worden gekomen, worden uitsluitend voorgelegd aan de (relatief) bevoegde rechter te Zwolle.

15. Overige bepalingen

 • 15.1. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige artikelen van deze Voorwaarden onverminderd volledig van kracht blijven. BONFIX en Afnemer zullen (verplicht) in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen zonder de nieuwe bepaling(en) (wederom) aan nietigheid/vernietiging bloot te stellen.

 • 15.2. BONFIX heeft het recht om de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Afnemer verklaart zich op voorhand – tenzij dit redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden – akkoord met eventuele wijzigingen of aanvullingen. Deze wijzigingen treden in werking op het alsdan door BONFIX bekend te maken tijdstip. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden de wijzigingen in werking, zodra de wijziging aan Afnemer is medegedeeld en/of de betreffende versie is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

 • 15.3. De meest recente en toepasselijke versie is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland onder nummer 05054087.